Category: 2014

Gdzie szukać pomocy?

14.10.2014

W tym artykule znajdziesz wskazówki, gdzie i jaką pomoc można uzyskać oraz gdzie szukać szczegółowych informacji o placówkach udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w Twojej okolicy. więcej >>

Ofiary przemocy

14.10.2014

Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu. Jest kilka koncepcji psychologicznych wyjaśniających zjawisko przemocy i zachowanie ofiar. więcej >>

Zrozumieć sprawców przemocy

14.10.2014

Sprawcy przemocy w rodzinie. Co wyzwala w nich taką falę agresji? Jak mogą wyrządzać tyle zła najbliższym osobom? Czy można to zrozumieć, wyjaśnić? Czy powinno im się pomagać? Czy też należy ich bezwzględnie karać? To pytania, które nurtują wiele osób pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy. więcej >>

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

12.09.2014

Konieczność opracowania takiego dokumentu to skutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zapisy ustawowe wymagają bowiem uszczegółowienia i wprowadzenia systematyczności realizowanych działań. Przyjęty Program jest dopełnieniem przepisów ustawy i określeniem priorytetów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego viagra 5mg głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. więcej >>

Alkohol i przemoc – gra bez zwycięzców

06.08.2014

Związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu a biciem nie ma charakteru przyczynowo-skutkowego, można jedynie mówić o współwystępowaniu. Alkoholizm w rodzinie należy traktować jako czynnik ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie. Rodzina dysfunkcyjna pełna jest komplikacji i konfliktów, które najbardziej destrukcyjnie wpływają na dzieci. Dzieciństwo naznaczone problemem alkoholizmu i przemocy rzutuje na całe dorosłe życie.

Istnieje bardzo wiele definicji rodziny, stworzonych przez psychologów, pedagogów, antropologów czy socjologów. Jednak w każdej z nich można odnaleźć wątek mówiący o tym, iż „rodzina jest podstawową komórką organizmu społecznego” (Jundziłł, 1993). Bardzo interesująco rodzinę postrzega prof. Janusz Homplewicz, który zakłada, że rodzina to wspólnota życia i miłości, doświadczeń i błądzeń, naturalne środowisko o określonej autonomii, przekazie wartości i czasie trwania. więcej >>

Zatrute życie – Zjawisko stalkingu z perspektywy ofiary prześladowania

17.07.2014

Problematyka stalkingu wymaga zainteresowania specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy społecznej, a także objęcia szkoleniami pracowników instytucji stojących na straży prawa – policji, prokuratury i sądów. Wyłącznie sprawnie współpracujące ze sobą instytucje, których zadaniem jest pomaganie w szerokim tego słowa znaczeniu ofiarom prześladowania emocjonalnego będzie skutkowało udzieleniem profesjonalnej pomocy każdej ofierze stalkera. więcej >>

Aspekty prawne przemocy w rodzinie

27.02.2014

Każdego roku około 800 tys. kobiet w Polsce doświadcza dwóch rodzajów przemocy – fizycznej i seksualnej. Do prokuratorów i Policji rocznie trafia około 35 tys. zawiadomień o popełnieniu przestępstw związanych ze znęcaniem się nad rodziną. Z tej liczby do sądów wpływa około 23 tys. aktów oskarżenia, a skazanych za to przestępstwo zostaje około 16 tys. sprawców*. więcej >>